• IBOK
  • BIP
  • WCAG
  • XML

Cennik

Taryfy i ceny usług.

WODOCIĄGI I KANALIZACJA Spółka z o.o.
w Krapkowicach, ul. Czecha 1

informuje, że z dniem 8.06.2021 r.
wchodzą w życie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krapkowice na okres 3 lat.
Zgodnie z zapisami art.24f ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2017 poz. 328) taryfy wchodzą w życie
po upływie 7 dni od ich ogłoszenia na BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Stosowne ogłoszenie ukazało się w dniu 31.05.2021 r. wobec czego taryfy będą obowiązywać od dnia 8.06.2021 r.


Link do strony zawierającej ogłoszenie: Wody Polskie


PDFDokument zawierający stawki za dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków. (662,93KB)
Wysokość cen i stawek opłat za usługę dostarczania wody w okresie od 13 do 24 m-ca
tj. od 8.06.2022r. do 7.06.2023r.
Poniżej przestawiamy wersję skróconą - wyciąg z taryf:

 

Wysokość cen i stawek opłat za usługę dostarczania wody

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Symbol taryfy

Rodzaj cen i stawek opłat

Stawka

netto

Stawka

brutto

1

2

3

4

5

6

1.

Pozostali Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza głównego

 

WI1

- cena za wodę [ zł/m3 ]

3,18 zł

3,43 zł

- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ]

4,00 zł

4,32 zł

2.

Pozostali Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym

WI2

- cena za wodę [ zł/m3 ]

3,18 zł

3,43 zł

- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ]

1,90 zł

2,05 zł

3.

Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczani wg wskazań wodomierza głównego

WD1

- cena za wodę [ zł/m3 ]

3,36 zł

3,63 zł

- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ]

4,00 zł

4,32 zł

4.

Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczani wg wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym

WD2

- cena za wodę [ zł/m3 ]

3,36 zł

3,63 zł

- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ]

1,90 zł

2,05 zł

 

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt.9) do 11) Rozporządzenia.

 

 

 

Wysokość cen i stawek opłat za usługę odprowadzania ścieków

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Symbol taryfy

Rodzaj cen i stawek opłat

Stawka

netto

Stawka

brutto

1

2

3

4

5

6

1.

Pozostali Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego albo wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody z własnego ujęcia

SI1

- cena za ścieki [ zł/m3 ]

8,37 zł

9,04 zł

- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ]

4,00 zł

4,32 zł

2.

Pozostali Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym

SI2

- cena za ścieki [ zł/m3 ]

8,37 zł

9,04 zł

- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ]

1,90 zł

2,05 zł

3.

Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczani wg wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego albo wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody z własnego ujęcia

SD1

- cena za ścieki [ zł/m3 ]

8,49 zł

9,17 zł

- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ]

4,00 zł

4,32 zł

4.

Pozostali Odbiorcy rozliczani Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczani wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym

SD2

- cena za ścieki [ zł/m3 ]

8,49 zł

9,17 zł

- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ]

1,90 zł

2,05 zł

 

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt.9) do 11) Rozporządzenia.

 

 

Stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Lp.

Rodzaje przekroczeń

Zakres przekroczeń

Stawka opłaty za

przekroczenie za 1m3 ścieków

1

2

3

4

1.

Wskaźnik pH *

pH < 5,5 lub 10,5 < pH

0,40 zł

2.

ChZT, azot, fosfor, żelazo ogólne, mangan, chlorki, siarczany.*

 

Stawka opłaty naliczana jest osobno dla każdego z przekroczonych wskaźników.

przekroczenie do 100%

0,20 zł

przekroczenie powyżej 100%

0,40 zł

3.

BZT5, zawiesina ogólna, substancje ekstrahujące się eterem naftowym (np. tluszcze) *

 

Stawka opłaty naliczana jest osobno dla każdego z przekroczonych wskaźników.

przekroczenie do 100%

0,40 zł

przekroczenie powyżej 100%

0,80 zł

4.

Wskaźniki: nikiel, wanad, srebro, bor, siarczki, chrom ogólny*

 

Stawka opłaty naliczana jest osobno dla każdego z przekroczonych wskaźników.

przekroczenie do 100%

1,60 zł

przekroczenie powyżej 100%

3,20 zł

5.

Wskaźniki: fenole lotne (indeks fenolowy), węglowodory ropopochodne, surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe), surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe), antymon, arsen, beryl, cynk, cyna, chrom+6,kadm, kobald, rtęć, miedź, molibden, selen, tal, tytan, ołów, cyjanki, fluorki, rodanki, insektycydy, VOX, AOX, BTX, WWA.*

Stawka opłaty naliczana jest osobno dla każdego z przekroczonych wskaźników.

przekroczenie do 100%

2,00 zł

przekroczenie powyżej 100%

4,00 zł

 

* Uwaga: Stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych wymienione w punktach 1, 2, 3, 4, 5 sumują się.

 

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt.9) do 12) Rozporządzenia.

Ceny podane w tabelach są cenami netto - bez podatku VAT.

Ceny usług budowlano-montażowych świadczonych przez Spółkę ustalane są w drodze wyceny po dostarczeniu dokumentacji technicznej (projektu) i uzgodnieniu z Klientem zakresu robót wykonywanych przez Spółkę.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera