• IBOK
 • BIP
 • WCAG
 • XML

Usługi

SIEĆ WODOCIĄGOWA

Zdjęcie koparki

Spółka eksploatuje sieci wodociągowe i kanalizacyjne na terenie całej Gminy Krapkowice. Systemy zaopatrzenia w wodę posiadają miasto Krapkowice oraz wszystkie wsie w Gminie Krapkowice. Wodociąg zbiorowy zaopatruje w wodę samo miasto Krapkowice oraz sołectwa:

 • Dąbrówka Górna,
 • Rogów Opolski,
 • Gwoździce,
 • Steblów,
 • Żywocice,
 • Ligota,
 • Pietna,
 • Borek,
 • Ściborowice,
 • Kórnica,
 • Żużela.

Spółka dostarcza również wodę zakupioną z zewnątrz do Nowego Dworu. Woda do systemu dostarczana jest z trzech studni głębinowych ujmujących wody podziemne z trzeciorzędowych zbiorników wód głębinowych. Istnieje możliwość wtłoczenia wody w system z ujęć głębinowych w Żywocicach. Sieć wodociągowa Gminy Krapkowice połączona jest tranzytami z wodociągiem Pruszkowskim oraz z siecią wodociągową gminy Gogolin. W obecnej chwili wykorzystujemy ok. 35 % możliwości produkcyjnych SUW Krapkowice. Istniejące źródła wody zaspakajają w pełni potrzeby mieszkańców, a także są w stanie pokryć przyszłe potrzeby wynikające z funkcji gospodarczych (np. przemysł wodochłonny), a także mieszkalnictwa i to nie tylko na terenie Miasta i Gminy Krapkowice.
 

SIEĆ KANALIZACYJNA

Zdjęcie pracowników

W Krapkowicach istnieją 2 rodzaje sieci kanalizacyjnej, ze względu na rodzaj odprowadzanych ścieków:

 • sanitarna odprowadzająca ścieki komunalne,
 • deszczowa odprowadzająca wody opadowe.
Spółka zajmuje się obsługą systemu kanalizacji sanitarnej.
Tereny wiejskie gminy są skanalizowane częściowo. System kanalizacji sanitarnej posiadają sołectwa:
 • Gwoździce,
 • Rogów Opolski,
 • Dąbrówka Górna,
 • Steblów,
 • Żywocice i Ligota Krapkowicka,
 • Pietna,
 • Żużela.
Ścieki odprowadzane są na oczyszczalnię ścieków Biokrap Sp. z o.o., która zajmuje się ich oczyszczaniem. Ścieki odprowadzane są również z części Gminy Gogolin, z Zimnic Małych w Gminie Prószków, a także Gminy Strzeleczki. Większa część kanalizacji działa w systemie grawitacyjnym, część ścieków transportowana jest systemem ciśnieniowym - w rurociągach tłoczących ścieki systemem pomp.
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera