• IBOK
 • BIP
 • WCAG
 • XML

Deklaracja dostępności

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Krapkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis internetowy Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Krapkowicach.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-11-30.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-27.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.wik.krapkowice.pl/ , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • TAB - przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
 • ESC - anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Małgorzata Hawryluk, m.hawryluk@wik-krapkowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 407 82 79. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

47-300 Krapkowice, ul. Czecha 1
Tel.: +48774078270
E-mail:
Strona internetowa: wik.krapkowice.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Czecha 1 47-300 Krapkowice.

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od strony drogi krajowej nr 45, wejście jest na równi z chodnikiem prowadzącym do budynku.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku brak windy w przypadku konieczności kontaktu z pracownikami znajdującymi się na wyższych kondygnacjach jest możliwość załatwienia sprawy na parterze.
 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Przed budynkiem brak wyznaczonego parkingu dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku, na paterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku brak pętli indukcyjnej.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W celu umówienia się na rozmowę w obecności tłumacza migowego należy wcześniej skontaktować  telefonicznie pod numerem telefonu 77 407 82 70,bądź pisemnie z WiK Sp. z o.o. w Krapkowicach wik_poczta@krapkowice.pl

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera